MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Anyagok az energetikában (BMEGEMTBEA1)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEMTBEA1
KépzésEnergetikai mérnök alapszak
Típus kötelező
Kontakt órák 3 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 6
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Tamás-Bényei Péter
Előadó(k) Dr. Tamás-Bényei Péter
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább 70 %-án történt igazolt részvétel, a laboratóriumi gyakorlatok mindegyikének teljesítése és a gyakorlatokból a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvek megléte. A laborgyakorlatok kezdetén tartott írásbeli szintfelmérő dolgozatok összesített eredménye 20 % mértékben beleszámít a teljesítmény értékelésébe. A tárgy vizsgával zárul, amelynek eredménye 20 %-ban a félévközi teljesítményből, a fennmaradó 80 % a vizsga teljesítményéből áll össze.
Rövid tárgyleírás A tantárgy fő célkitűzése az energetikai ipar fém és polimer alapú szerkezeti anyagai felépítésének és alapvető tulaj-donságainak elemzése, valamint a tulajdonságok megváltoztatására szolgáló eljárások ismertetése. A tantárgy kap-csán ismertetésre kerülnek az alapvető technológiai eljárások. A tantárgy további célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer szerkezeti és funkcionális anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a polimerek szerkezeti jellemzőit, főbb típusait, a felépítésükből adódó fizikai, mechani-kai és egyéb alapvető tulajdonságait, a leggyakoribb kapcsolódó feldolgozás-technológiákat, tipikus alkalmazási példákat és az újrahasznosítás lehetőségeit.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor