MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Anyagok az energetikában (BMEGEMTBEA1)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEMTBEA1
KépzésEnergetikai mérnök alapszak
Típus kötelező
Kontakt órák 3 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 6
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Tamás-Bényei Péter
Előadó(k)
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább 70 %-án történt igazolt részvétel, a laboratóriumi gyakorlatok mindegyikének teljesítése és a gyakorlatokból a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvek megléte. A laborgyakorlatok kezdetén tartott írásbeli szintfelmérő dolgozatok összesített eredménye 20 % mértékben beleszámít a teljesítmény értékelésébe. A tárgy vizsgával zárul, amelynek eredménye 20 %-ban a félévközi teljesítményből, a fennmaradó 80 % a vizsga teljesítményéből áll össze.
Rövid tárgyleírás A tantárgy fő célkitűzése az energetikai ipar fém és polimer alapú szerkezeti anyagai felépítésének és alapvető tulaj-donságainak elemzése, valamint a tulajdonságok megváltoztatására szolgáló eljárások ismertetése. A tantárgy kap-csán ismertetésre kerülnek az alapvető technológiai eljárások. A tantárgy további célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer szerkezeti és funkcionális anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a polimerek szerkezeti jellemzőit, főbb típusait, a felépítésükből adódó fizikai, mechani-kai és egyéb alapvető tulajdonságait, a leggyakoribb kapcsolódó feldolgozás-technológiákat, tipikus alkalmazási példákat és az újrahasznosítás lehetőségeit.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor